Hammerspoon

Hammerspoon

Hammerspoon: ทดลองเล่นดู

โดย Little Bear on 20 พ.ย. 64 15:12

เพิ่งลองเอามาเล่นดู จากปัญหาเมื่อเปิดเครื่องกลับจาก sleep บางครั้ง app จะถูกย้ายจาก extend display มากองรวมกันอยู่ที่หน้าจอของ laptop display ต้องมาเสียเวลาลากแต่ app ไปยังตำแหน่งประจำ

Hammerspoon สามารถทำเรื่องนี้ได้ แต่ต้องเขียนโปรแกรม ลองดูอยู่เป็นชั่วโมง ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ลองดูจาก Getting Started with Hammerspoon

ได้มาประมาณนี้ แต่ยังไม่ work ตามที่ต้องการ คงต้องเขียนอีกเยอะ

hs.hotkey.bind({"cmd", "alt", "ctrl"}, "R", function()
  hs.reload()
end)

function reloadConfig(files)
  doReload = false
  for _,file in pairs(files) do
    if file:sub(-4) == ".lua" then
      doReload = true
    end
  end
  if doReload then
    hs.reload()
  end
end
myWatcher = hs.pathwatcher.new(os.getenv("HOME") .. "/.hammerspoon/", reloadConfig):start()
hs.alert.show("HammerSpoon config loaded")

hs.application.enableSpotlightForNameSearches(true)
local laptopScreen = "Built-in Retina Display"
local BenQScreen = "BenQ EW3270U"
local DellScreen = "S2718H/HX"
local windowLayout = {
  {"Safari", nil, BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(1800, 0, 1000, 1400)},
  {nil, "LINE",  BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(1800, 1430, 800, 800)},
  {"ForkLift", nil,  BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(2500, 1200, 1600, 980)},
  {nil,"Users", BenQScreen, hs.layout.right50, nil, nil},
  -- {"Google Chrome", nil,     BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(2200, 0, 1000, 1400)},
}
hs.layout.apply(windowLayout)

print("APPLICATION " , hs.application.frontmostApplication())
print(hs.window.focusedWindow():application():title())

สรุป ณ ตอนนี้คือ ติดตั้ง โปรแกรม Stay มาใช้งานไปก่อน

ที่มา: