582 items(1/59) 2 3 4 5 Next » Last »|

macOS 11.0 Big Sur Apache Setup: Multiple PHP Versions

โดย Little Bear on 4 ต.ค. 64 14:48

เดี๋ยวค่อยมาเขียนรายละเอียด

brew tap shivammathur/php

เลือกมาสักเวอร์ชั่น

brew install shivammathur/php/php@5.6
brew install shivammathur/php/php@7.0
brew install shivammathur/php/php@7.1
brew install shivammathur/php/php@7.2
brew install shivammathur/php/php@7.3
brew install shivammathur/php/php@7.4
brew install shivammathur/php/php@8.0

config file อยู่ที่

/usr/local/etc/php/5.6/php.ini
/usr/local/etc/php/7.0/php.ini
/usr/local/etc/php/7.1/php.ini
/usr/local/etc/php/7.2/php.ini
/usr/local/etc/php/7.3/php.ini
/usr/local/etc/php/7.4/php.ini
/usr/local/etc/php/8.0/php.ini

ผลลัพท์ตอนติดตั้ง

[code]
To enable PHP in Apache add the following to httpd.conf and restart Apache:
  LoadModule php7_module /usr/local/opt/php@7.4/lib/httpd/modules/libphp7.so

  <FilesMatch .php$>
    SetHandler application/x-httpd-php
  </FilesMatch>

Finally, check DirectoryIndex includes index.php
  DirectoryIndex index.php index.html

The php.ini and php-fpm.ini file can be found in:
  /usr/local/etc/php/7.4/

php@7.4 is keg-only, which means it was not symlinked into /usr/local,
because this is an alternate version of another formula.

If you need to have php@7.4 first in your PATH, run:
 echo 'export PATH="/usr/local/opt/php@7.4/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc
 echo 'export PATH="/usr/local/opt/php@7.4/sbin:$PATH"' >> ~/.zshrc

For compilers to find php@7.4 you may need to set:
 export LDFLAGS="-L/usr/local/opt/php@7.4/lib"
 export CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/php@7.4/include"<br />
<br />
<br />
To start shivammathur/php/php@7.4:
 brew services start shivammathur/php/php@7.4
Or, if you don't want/need a background service you can just run:
 /usr/local/opt/php@7.4/sbin/php-fpm --nodaemonize

เปลี่ยนลิงก์

brew unlink php && brew link --overwrite --force php@7.4

Apache

แก้ไขไฟล์ /etc/apache2/httpd.conf หรือ /usr/local/etc/httpd/httpd.conf file scroll to the bottom of the LoadModule entries.

LoadModule php5_module /usr/local/opt/php@5.6/lib/httpd/modules/libphp5.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.0/lib/httpd/modules/libphp7.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.1/lib/httpd/modules/libphp7.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.2/lib/httpd/modules/libphp7.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.3/lib/httpd/modules/libphp7.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.4/lib/httpd/modules/libphp7.so
<a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php_module /usr/local/opt/php@8.0/lib/httpd/modules/libphp.so

ที่มา macOS 11.0 Big Sur Apache Setup: Multiple PHP Versions

Mirror iPad to a Mac

โดย Little Bear on 19 ก.ย. 64 21:24
Screen Shot 2021-09-19 at 21.28.13.png

มี 2 วิธี

 1. QuickTime
 2. Reflector with Airplay

พอดีว่าใช้ iPad Air 2020 แต่ Macbook Pro เป็นรุ่นปี 2015 ซึ่งยังหาวิธีเชื่อมต่อผ่าน Airplay ยังไม่ได้

เลยลอง mirror ผ่าน QuickTime ดู

ขั้นตอนในการ Mirroring With QuickTime

 1. จำเป็นต้องใช้สาย cable ต่อผ่าน USB ของ Mac กับ iPad

 2. เปิด QuickTime บน Mac ก่อน แล้วเลือกเมนู File แล้วเลือก New Movie Recording

 3. จะแสดงหน้าต่างสำหรับบันทึก Movie โดยค่า default จะถูกกำหนดให้เป็นกล้อง

 4. เปลี่ยนให้เป็น iOS device โดยคลิกที่ปุ่มลูกศรลงถัดจากปุ่มบันทึก (record button) แล้วเลือก iOS device จากรายการกล้องที่แสดง

แค่นี้เอง หน้าจอของ iPad ก็จะมีอยู่บนหน้าจอของ Mac เรียบร้อย

ข้อเสียคือต้องต่อสาย USB ระหว่าง Mac กับ iPad ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการใช้งานในบางสถานการณ์

Build App & Upload to store

โดย Little Bear on 16 ก.ค. 64 16:23

กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ build app with signed เพื่อส่งขึ้น Play Store

ทำตามขั้นตอนในเว็บ flutter.dev

สร้าง key

keytool -genkey -v -keystore /Users/name/appname.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias release

Build

flutter build appbundle

ผลลัพท์ของการ build จะอยู่ที่

build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab

ติดขั้นตอนอัพโหลดขึ้น play store

"Your Android App Bundle is signed with the wrong key. Ensure that your App Bundle is signed with the correct signing key and try again. Your App Bundle is expected to be signed with the certificate with fingerprint"

ลองหาทางแก้ไข ก็ไม่หาย แต่พอลองอัพหลายครั้ง ก็ยังขึ้น error แต่ปุ่มให้ SAVE สามารถใช้งานได้ ก็เลยผ่าน

ลองอัพ version ใหม่ ปรากฎว่า ไม่ขึ้น error


ที่มา:

เทคนิคการพ่วงแบต

โดย Little Bear on 17 มิ.ย. 64 14:16

1.ให้ความสำคัญที่สายพ่วงแบตฯ ต้องเส้นใหญ่ (โดยเฉพาะไส้ในต้องเป็นทองแดงเส้นใหญ่ หรือ มีจำนวนเส้นมากๆ) สายเส้นเล็กๆ ที่ขายตามห้าง หรือ ที่อื่นๆ ใช้งานจริงไม่ได้

2.เมื่อพ่วงแบตฯ ควรสตารท์ รถคันที่มาช่วย (เรียก ก) แล้วคีบสายไปรถที่ไฟหมด (เรียก ข) เริ่มที่ ขั้วบวก ก ไป ขั้วบวก ข ต่อมาที่ ลบ ก ไป ลบ ข หรือ คีบตรงเครื่องยนต์ (ส่วนที่มีขอเกี่ยวไว้ยกเครื่อง) เร่งเครื่องยนต์ รถ ก ที่ประมาณ 2000 รอบ ซักพัก (ให้ไฟเข้า) แล้วสตาร์ทรถ ข เมื่อเครื่องยนต์ติดแล้ว ให้ถอดสายพ่วงออกโดยย้อนกลับ เริ่มที่ ลบ ข ไป ลบ ก บวก ข ไป บวก ก เป็นอันจบ

หมายเหตุ 1.สีของสายพ่วงจะแบ่งเป็น แดง (ขั้วบวก) ดำ (ขั้วลบ) ห้ามต่อสลับกันเด็ดขาด ทำให้เกิดไฟช๊อต อาจทำให้ระบบ ไฟฟ้า และ ECU ในรถพังได้

2.เวลาพ่วงรถให้ใครต้องสตาร์ทรถ ก่อนพ่วงทุกครั้ง (ให้ไดร์ชาร์ทจ่ายกระแสไฟแทนหม้อแบตฯ) ป้องกันไฟกระชาก

ปล. copy เขามา

Flutter :: Package Info for About us

โดย Little Bear on 12 มิ.ย. 64 15:42
import 'dart:developer';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:package_info/package_info.dart';

class AboutScreen extends StatefulWidget {
 static String routeName = "/about";
 @override
 _AboutScreenState createState() => _AboutScreenState();
}

class _AboutScreenState extends State<AboutScreen> {
 PackageInfo _packageInfo = PackageInfo(
  appName: 'Unknown',
  packageName: 'Unknown',
  version: 'Unknown',
  buildNumber: 'Unknown',
 );
 //SharedPreferences.setMockInitialValues({});

 @override
 initState() {
  super.initState();
  _initPackageInfo();
 }

 Future<void> _initPackageInfo() async {
  final PackageInfo info = await PackageInfo.fromPlatform();
  log(info.toString());
  setState(() {
   _packageInfo = info;
  });
 }

 Widget _infoTile(String title, String subtitle) {
  return ListTile(
   title: Text(title),
   subtitle: Text(subtitle.isNotEmpty ? subtitle : 'Not set'),
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    // title: Text(widget.title),
    title: Text('About us'),
   ),
   body: Column(
    // mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: <Widget>[
     _infoTile('App name', _packageInfo.appName),
     _infoTile('Package name', _packageInfo.packageName),
     _infoTile('App version', _packageInfo.version),
     _infoTile('Build number', _packageInfo.buildNumber),
    ],
   ),
  );
 }
}

ที่มา

Alumni Med Server Installation

โดย Little Bear on 26 พ.ค. 64 13:02

ติดตั้ง Server ใหม่ของ Alumni Med เขียนบันทึกคำสั่งไว้สักหน่อย

sudo nano /etc/php/7.4/fpm/php.ini
sudo systemctl restart apache2

sudo nano /etc/mysql/conf.d/mysqld.cnf
sudo systemctl restart mysql

mkdir alumni
sshfs -p 22 username@example.com:/home/folder/ folder
umount folder

sudo apt update<br />
sudo apt upgrade

sudo apt install apache2 -y
systemctl status apache2

sudo a2dismod ssl
sudo a2enmod ssl

apt install php7.4 php7.4-mysql php-common php7.4-cli php7.4-json php7.4-common php7.4-opcache libapache2-mod-php7.4

apt install mariadb-server mariadb-client
systemctl status mariadb

mysql> CREATE USER 'newuser'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON * . * TO 'newuser'@'localhost';

sudo systemctl restart apache2<br />
sudo systemctl restart mysql

wget -r --ask-password ftp://user:example.com/

ที่มา

Flutter Permission

โดย Little Bear on 17 พ.ค. 64 14:04

iOS: in ios/Runner/Info.plist

ขอสิทธิ์ Location

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/>
</dict>

ขอสิทธิ์ใช้กล้อง

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>Explanation on why the camera access is needed.</string>

ขอสิทธิ์ไมโครโฟน

<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>Flutter requires acess to microphone.</string>

Android: android/app/build.gradle

defaultConfig {
  minSdkVersion 21

Android: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<application>
  <provider
    android:name="com.pichillilorenzo.flutterinappwebview.InAppWebViewFileProvider"
    android:authorities="${applicationId}.flutterinappwebview.fileprovider"
    android:exported="false"
    android:grantUriPermissions="true">
    <meta-data
    android:name="android.support.FILEPROVIDERPATHS"
    android:resource="@xml/provider_paths" />
    </provider>
</application>

Create file res/values/provider_paths.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths>
</paths>

main.dart

import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';

Future main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Permission.camera.request();
  runApp(MyApp());
}

สิทธิ์อื่นดูได้จาก Enable camera for HTML inputs

ที่มา

Flutter App Lifecycle

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 64 12:53

Step 1. Create a new application. The main screen in which will be StatefulWidget. Which should implement the WidgetsBindingObserver interface. Next, we get the instance of WidgetBinding and add an observer to it.

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with WidgetsBindingObserver {
 @override
 void initState() {
  WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
  super.initState();
 }

 @override
 void dispose() {
  WidgetsBinding.instance.removeObserver(this);
  super.dispose();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Flutter Tutorial Lifecycle'),
   ),
   body: Center(),
  );
 }
}

Step 2. Now we have the didChangeAppLifecycleState method available. In this example, we simply print a state change to the thermal.

@override
void didChangeAppLifecycleState(AppLifecycleState state) {
 print('state = $state');
}ที่มา Flutter App Lifecycle

My First Flutter App

โดย Little Bear on 2 เม.ย. 64 12:16

เขียน Flutter App

Create new app

flutter create --org com.yourdomain appname

Set App signing team to your email

Open app using VSCode and run

open ios/Runner.xcworkspace
Then build iod
flutter build ios

In Runner / Targets/Runner -> select Team

If have already created a project: Change package name by add dependencies changeapppackagename: and run

flutter pub run changeapppackagename:main com.package.appname

Run in release mode

flutter run --release

Settings

 1. เปลี่ยนชื่อ App Icon
 2. Add permission: กำหนด Permission ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะเปิด WebView เข้าเน็ตไม่ได้

iOS: แก้ไขไฟล์ ios/Runner/info.plist

  <key>CFBundleName</key>
  <string>APP NAME</string>
  <key>io.flutter.embeddedviewspreview</key>
  <string>YES</string>

Android manifest: แก้ไขไฟล์ android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<application
  android:label="APP NAME"
>

macOS: in macos/Runner/DebugProfile.entitlements and macos/Runner/Release.entitlements

  <key>com.apple.security.network.client</key>
  <true/>

App Icon:

File : pubspec.yaml

dependencies:
...
flutter_launcher_icons: ^0.9.0
flutter_icons:<br />
  image_path: "assets/icon/logo_192.png"<br />
  android: true
  ios: true
  remove_alpha_ios: true
# flutter pub run flutter_launcher_icons:main

เอาคำว่า "DEBUG" ของเธอคืนไป

ใส่ไว้ใน MaterialApp

debugShowCheckedModeBanner: false

Add dependencies แล้ว แต่ import package ไม่ได้

flutter packages get
close project and re-open project

Upgrade version iOS แล้วมองไม่เห็น device

ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub แล้วนำไฟล์มาวางไว้ที่ (~/Application/) Xcode app ใน path Contents/Developer/Platform/iPhoneOS.platform/DeviceSupport

แล้วก็ Flutter Clean

flutter clean

App Permission

การจัดการ App Permission

หัวข้ออื่น

ที่มา

582 items(1/59) 2 3 4 5 Next » Last »|