ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

599 items|« First « Prev 1 (2/60) 3 4 5 Next » Last »|
โดย Little Bear on 27 พ.ค. 65 18:01

https://www.iphonemod.net/erase-all-content-and-settings-on-mac.html

โดย Little Bear on 3 เม.ย. 65 23:53

Regex find

Multi Line Search, eg. call function with multiline parameter

(?s)inlineEdit((.?))
(?s)new Form\((.?)Object \[

 • (?s) causes the dot to also include newlines

Not contain some word : have word new Form( and not follow with [

new Form((?![)

Comma after last function parameter

,\s*\)

ที่มา:

โดย Little Bear on 10 ธ.ค. 64 22:10

หลังจากติดตั้ง Flutter บน Macbook M1 pro ก็เกิดอาการ Exception: Error running pod install ตอนสั่ง flutter run บน iOS

ทางแก้ที่ลองแล้ว work คือ

1.Run คำสั่งในครั้งแรก (ครั้งเดียว)

sudo arch -x86_64 gem install ffi

2.ติดตั้ง pods

cd Project/ios
arch -x86_64 pod install

จากคำสั่ง ดูเหมือนจะเป็นการติดตั้ง x86 แต่มันสามารถใช้งานได้ เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหม

ที่มา:

โดย Little Bear on 20 พ.ย. 64 15:12

เพิ่งลองเอามาเล่นดู จากปัญหาเมื่อเปิดเครื่องกลับจาก sleep บางครั้ง app จะถูกย้ายจาก extend display มากองรวมกันอยู่ที่หน้าจอของ laptop display ต้องมาเสียเวลาลากแต่ app ไปยังตำแหน่งประจำ

Hammerspoon สามารถทำเรื่องนี้ได้ แต่ต้องเขียนโปรแกรม ลองดูอยู่เป็นชั่วโมง ก็สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง ลองดูจาก Getting Started with Hammerspoon

ได้มาประมาณนี้ แต่ยังไม่ work ตามที่ต้องการ คงต้องเขียนอีกเยอะ

hs.hotkey.bind({"cmd", "alt", "ctrl"}, "R", function()
  hs.reload()
end)

function reloadConfig(files)
  doReload = false
  for _,file in pairs(files) do
    if file:sub(-4) == ".lua" then
      doReload = true
    end
  end
  if doReload then
    hs.reload()
  end
end
myWatcher = hs.pathwatcher.new(os.getenv("HOME") .. "/.hammerspoon/", reloadConfig):start()
hs.alert.show("HammerSpoon config loaded")

hs.application.enableSpotlightForNameSearches(true)
local laptopScreen = "Built-in Retina Display"
local BenQScreen = "BenQ EW3270U"
local DellScreen = "S2718H/HX"
local windowLayout = {
  {"Safari", nil, BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(1800, 0, 1000, 1400)},
  {nil, "LINE",  BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(1800, 1430, 800, 800)},
  {"ForkLift", nil,  BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(2500, 1200, 1600, 980)},
  {nil,"Users", BenQScreen, hs.layout.right50, nil, nil},
  -- {"Google Chrome", nil,     BenQScreen, nil, nil, hs.geometry.rect(2200, 0, 1000, 1400)},
}
hs.layout.apply(windowLayout)

print("APPLICATION " , hs.application.frontmostApplication())
print(hs.window.focusedWindow():application():title())

สรุป ณ ตอนนี้คือ ติดตั้ง โปรแกรม Stay มาใช้งานไปก่อน

ที่มา:

โดย Little Bear on 19 พ.ย. 64 11:23

Update: ยังติดตั้งไม่สำเร็จ

Update: ลอง copy meld จาก folder Application ของเครื่องเดิม มาไว้ใน folder Application เครื่องใหม่ ผลคือใช้งานได้เฉยเลย (แต่ทำหลังจากได้ติดตั้งตามขั้นตอนด้านล่างเรียบร้อยแล้ว เลยไม่รู้ว่าถ้า copy มาเลยโดยไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง จะ work ไหม?)

Meld เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบความแตกต่างของข้อความใน text file สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง 2 หรือ 3 ไฟล์ ได้ในครั้งเดียว สามารถเปรียบเทียบระหว่าง 2 หรือ 3 folder ได้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://meldmerge.org/

ก่อนติดตั้ง จะต้องทำการติดตั้ง MacPorts ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงเริ่มติดตั้งผ่าน macOS terminal

sudo port install meld

ดูว่าไฟล์อะไรบ้างที่ถูกติดตั้งโดย meld

port contents meld

ตั้งค่าให้ meld upgrade อัตโนมัติ

sudo port selfupdate && sudo port upgrade meld

ที่มา:

โดย Momo on 11 พ.ย. 64 23:02

ผลคือ ไม่ผ่าน

ไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันใหม่

โดย Little Bear on 8 พ.ย. 64 14:10

โดนบ่อย คือ เปิดเข้าเว็บที่ server อยู่ภายใน ม.อ. หาดใหญ่ไม่ได้ เข้า VPN ก็ไม่ได้ ยังหาสาเหตุไม่เจอ แต่พอเปลี่ยน wifi ไปใช้ตัวอื่น (เช่นใช้ hotspot ของมือถือ) ก็สามารถใช้งานได้

Error ตามนี้

Blocked because of IPS attack

An attack was detected, originating from your system. Please contact the system administrator.
โดย Little Bear on 4 ต.ค. 64 14:48

เดี๋ยวค่อยมาเขียนรายละเอียด

Install Apache

Location of Apache config file is /opt/homebrew/etc/httpd/httpd.conf Change www home folder

mv /opt/homebrew/var/www /opt/homebrew/var/www.bak
ln -s /Users/httpdocs /opt/homebrew/var/www
brew services restart apache2

brew tap shivammathur/php

เลือกมาสักเวอร์ชั่น

brew install shivammathur/php/php@5.6
brew install shivammathur/php/php@7.0
brew install shivammathur/php/php@7.1
brew install shivammathur/php/php@7.2
brew install shivammathur/php/php@7.3
brew install shivammathur/php/php@7.4
brew install shivammathur/php/php@8.0
brew install shivammathur/php/php@8.1
brew install shivammathur/php/php@8.2

Mac M1 : Config file อยู่ที่

/opt/homebrew/etc/php/7.0/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/7.1/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/7.2/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/7.3/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/7.4/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/8.0/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/8.1/php.ini
/opt/homebrew/etc/php/8.2/php.ini

Mac Intel : Config file อยู่ที่

/usr/local/etc/php/5.6/php.ini
/usr/local/etc/php/7.0/php.ini
/usr/local/etc/php/7.1/php.ini
/usr/local/etc/php/7.2/php.ini
/usr/local/etc/php/7.3/php.ini
/usr/local/etc/php/7.4/php.ini
/usr/local/etc/php/8.0/php.ini

ผลลัพท์ตอนติดตั้ง

To enable PHP in Apache add the following to httpd.conf and restart Apache:
  LoadModule php7_module /usr/local/opt/php@7.4/lib/httpd/modules/libphp7.so

&lt;FilesMatch .php$&gt;
  SetHandler application/x-httpd-php
&lt;/FilesMatch&gt;

Finally, check DirectoryIndex includes index.php DirectoryIndex index.php index.html

The php.ini and php-fpm.ini file can be found in: /usr/local/etc/php/7.4/

php@7.4 is keg-only, which means it was not symlinked into /usr/local, because this is an alternate version of another formula.

If you need to have php@7.4 first in your PATH, run: echo 'export PATH="/usr/local/opt/php@7.4/bin:$PATH"' >> ~/.zshrc echo 'export PATH="/usr/local/opt/php@7.4/sbin:$PATH"' >> ~/.zshrc

For compilers to find php@7.4 you may need to set: export LDFLAGS="-L/usr/local/opt/php@7.4/lib" export CPPFLAGS="-I/usr/local/opt/php@7.4/include"<br /> <br /> <br /> To start shivammathur/php/php@7.4: brew services start shivammathur/php/php@7.4 Or, if you don't want/need a background service you can just run: /usr/local/opt/php@7.4/sbin/php-fpm --nodaemonize

เปลี่ยนลิงก์

brew unlink php && brew link --overwrite --force php@7.4

Apache

แก้ไขไฟล์ /opt/homebrew/etc/httpd/httpd.conf /etc/apache2/httpd.conf หรือ /usr/local/etc/httpd/httpd.conf file scroll to the bottom of the LoadModule entries.

 LoadModule php5_module /usr/local/opt/php@5.6/lib/httpd/modules/libphp5.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.0/lib/httpd/modules/libphp7.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.1/lib/httpd/modules/libphp7.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.2/lib/httpd/modules/libphp7.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.3/lib/httpd/modules/libphp7.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php7_module /usr/local/opt/php@7.4/lib/httpd/modules/libphp7.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php_module /usr/local/opt/php@8.0/lib/httpd/modules/libphp.so
 <a class="hashtag" href="/tags/LoadModule">#LoadModule</a> php_module /usr/local/opt/php@8.1/lib/httpd/modules/libphp.so

ใช้ sphp เป็นตัวเปลี่ยน version จะสะดวกกว่า

curl -L https://gist.githubusercontent.com/rhukster/f4c04f1bf59e0b74e335ee5d186a98e2/raw/adc8c149876bff14a33e3ac351588fdbe8172c07/sphp.sh > /opt/homebrew/bin/sphp
chmod +x /opt/homebrew/bin/sphp
sphp 8.1

Install MariaDB

brew install mariadb

Restart MariaDB

Auto start

brew services start mariadb

Manual start

mysql.server restart

Location of database is /opt/homebrew/var/mysql, If you want to change use symbolic link to new location

brew services stop mariadb
cp -R /opt/homebrew/var/mysql /Users/mysql
mv /opt/homebrew/var/mysql /opt/homebrew/var/mysql.bak
mkdir /opt/homebrew/var/mysql
ln -s /Users/mysql /opt/homebrew/var/mysql
brew services start mariadb

MariaDB Configuration

แก้ไขไฟล์ /opt/homebrew/etc/my.cnf.d/my.cnf

[mysqld]
sqlmode="NOFIELDOPTIONS"
 # Avaliable Mode<br />
 # "NOFIELDOPTIONS,IGORESPACE,NOZEROINDATE,NOZERODATE,ERRORFORDIVISIONBYZERO,NOAUTOCREATEUSER,NOENGINESUBSTITUTION"
default-storage-engine = MYISAM
character-set-server = utf8
 <a class="hashtag" href="/tags/collation">#collation</a>-server = utf32unicodeci

หากไม่ต้องการให้ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลของฟิลด์ เช่น ข้อมูลยาวเกินกว่าที่กำหนดในฟิลด์ ให้กำหนด mode เป็น NOFIELDOPTIONS

ที่มา

599 items|« First « Prev 1 (2/60) 3 4 5 Next » Last »|