ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Topic List

โดย Little Bear on 10 ธ.ค. 64 22:10

หลังจากติดตั้ง Flutter บน Macbook M1 pro ก็เกิดอาการ Exception: Error running pod install ตอนสั่ง flutter run บน iOS

ทางแก้ที่ลองแล้ว work คือ

1.Run คำสั่งในครั้งแรก (ครั้งเดียว)

sudo arch -x86_64 gem install ffi

2.ติดตั้ง pods

cd Project/ios
arch -x86_64 pod install

จากคำสั่ง ดูเหมือนจะเป็นการติดตั้ง x86 แต่มันสามารถใช้งานได้ เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องไหม

ที่มา:

โดย Little Bear on 16 ก.ค. 64 16:23

กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ build app with signed เพื่อส่งขึ้น Play Store

ทำตามขั้นตอนในเว็บ flutter.dev

ถ้ายังไม่มี java หรือ error ให้ลอง openjdk ก่อน

brew install openjdk
export JAVA_HOME="/opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk/Contents/Home"
java --version

สร้าง key : ถ้ายังไม่มีการสร้างไฟล์ .jks ให้สร้างขึ้นมาก่อน

keytool -genkey -v -keystore /Users/name/appname.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias release
ดูข้อมูลในไฟล์ .jks
keytool -v -list -keystore appname.jks
ดูข้อมูลในไฟล์ .apk
keytool -printcert -jarfile appname.apk

#กำหนดการ keystore ไว้ใน app สร้างไฟล์ [project]/android/key.properties แล้ว copy code ด้านล่างไปใส่

storePassword=<password from previous step>
keyPassword=<password from previous step>
keyAlias=upload
storeFile=<location of the key store file, such as /Users/<user name>/upload-keystore.jks>

คำเตือน เก็บรักษาไฟล์ key.properties ไว้ให้ดี อย่างส่งขึ้น git เด็ดขาด

กำหนดค่าเพื่อ signing ใน gradle

1.แก้ไขไฟล์ [project]/android/app/build.gradle

  def keystoreProperties = new Properties()
  def keystorePropertiesFile = rootProject.file('key.properties')
  if (keystorePropertiesFile.exists()) {
    keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
  }

android { ... }

2.หา buildTypes

  buildTypes {
    release {
      // TODO: Add your own signing config for the release build.
      // Signing with the debug keys for now,
      // so flutter run --release works.
      signingConfig signingConfigs.debug
    }
  }
แทนที่ด้วย
signingConfigs {
    release {
      keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
      keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
      storeFile keystoreProperties['storeFile'] ? file(keystoreProperties['storeFile']) : null
      storePassword keystoreProperties['storePassword']
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      signingConfig signingConfigs.release
    }
  }

Build

flutter build appbundle

ผลลัพท์ของการ build จะอยู่ที่

build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab

ติดขั้นตอนอัพโหลดขึ้น play store

"Your Android App Bundle is signed with the wrong key. Ensure that your App Bundle is signed with the correct signing key and try again. Your App Bundle is expected to be signed with the certificate with fingerprint"

ลองหาทางแก้ไข ก็ไม่หาย แต่พอลองอัพหลายครั้ง ก็ยังขึ้น error แต่ปุ่มให้ SAVE สามารถใช้งานได้ ก็เลยผ่าน

ลองอัพ version ใหม่ ปรากฎว่า ไม่ขึ้น error


ที่มา:

โดย Little Bear on 12 มิ.ย. 64 15:42
import 'dart:developer';

import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:package_info/package_info.dart';

class AboutScreen extends StatefulWidget {
 static String routeName = "/about";
 @override
 _AboutScreenState createState() => _AboutScreenState();
}

class _AboutScreenState extends State<AboutScreen> {
 PackageInfo _packageInfo = PackageInfo(
  appName: 'Unknown',
  packageName: 'Unknown',
  version: 'Unknown',
  buildNumber: 'Unknown',
 );
 //SharedPreferences.setMockInitialValues({});

 @override
 initState() {
  super.initState();
  _initPackageInfo();
 }

 Future<void> _initPackageInfo() async {
  final PackageInfo info = await PackageInfo.fromPlatform();
  log(info.toString());
  setState(() {
   _packageInfo = info;
  });
 }

 Widget _infoTile(String title, String subtitle) {
  return ListTile(
   title: Text(title),
   subtitle: Text(subtitle.isNotEmpty ? subtitle : 'Not set'),
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    // title: Text(widget.title),
    title: Text('About us'),
   ),
   body: Column(
    // mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
    children: <Widget>[
     _infoTile('App name', _packageInfo.appName),
     _infoTile('Package name', _packageInfo.packageName),
     _infoTile('App version', _packageInfo.version),
     _infoTile('Build number', _packageInfo.buildNumber),
    ],
   ),
  );
 }
}

ที่มา

โดย Little Bear on 17 พ.ค. 64 14:04

iOS: in ios/Runner/Info.plist

ขอสิทธิ์ Location

<key>NSAppTransportSecurity</key>
<dict>
  <key>NSAllowsArbitraryLoads</key><true/>
</dict>

ขอสิทธิ์ใช้กล้อง

<key>NSCameraUsageDescription</key>
<string>Explanation on why the camera access is needed.</string>

ขอสิทธิ์ไมโครโฟน

<key>NSMicrophoneUsageDescription</key>
<string>Flutter requires acess to microphone.</string>

Android: android/app/build.gradle

defaultConfig {
  minSdkVersion 21

Android: android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<application>
  <provider
    android:name="com.pichillilorenzo.flutterinappwebview.InAppWebViewFileProvider"
    android:authorities="${applicationId}.flutterinappwebview.fileprovider"
    android:exported="false"
    android:grantUriPermissions="true">
    <meta-data
    android:name="android.support.FILEPROVIDERPATHS"
    android:resource="@xml/provider_paths" />
    </provider>
</application>

Create file res/values/provider_paths.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<paths>
</paths>

main.dart

import 'package:permission_handler/permission_handler.dart';

Future main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();
  await Permission.camera.request();
  runApp(MyApp());
}

สิทธิ์อื่นดูได้จาก Enable camera for HTML inputs

ที่มา

โดย Little Bear on 9 พ.ค. 64 12:53

Step 1. Create a new application. The main screen in which will be StatefulWidget. Which should implement the WidgetsBindingObserver interface. Next, we get the instance of WidgetBinding and add an observer to it.

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   title: 'Flutter Demo',
   theme: ThemeData(
    primarySwatch: Colors.blue,
   ),
   home: MyHomePage(),
  );
 }
}

class MyHomePage extends StatefulWidget {
 @override
 _MyHomePageState createState() => _MyHomePageState();
}

class _MyHomePageState extends State<MyHomePage> with WidgetsBindingObserver {
 @override
 void initState() {
  WidgetsBinding.instance.addObserver(this);
  super.initState();
 }

 @override
 void dispose() {
  WidgetsBinding.instance.removeObserver(this);
  super.dispose();
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: Text('Flutter Tutorial Lifecycle'),
   ),
   body: Center(),
  );
 }
}

Step 2. Now we have the didChangeAppLifecycleState method available. In this example, we simply print a state change to the thermal.

@override
void didChangeAppLifecycleState(AppLifecycleState state) {
 print('state = $state');
}ที่มา Flutter App Lifecycle

โดย Little Bear on 2 เม.ย. 64 12:16

เขียน Flutter App

Create new app

flutter create --org com.yourdomain appname

Set App signing team to your email

Open app using VSCode and run

open ios/Runner.xcworkspace
Then build iod
flutter build ios

In Runner / Targets/Runner -> select Team

If have already created a project: Change package name by add dependencies changeapppackagename: and run

flutter pub run changeapppackagename:main com.package.appname

Run in release mode

flutter run --release

Settings

 1. เปลี่ยนชื่อ App Icon
 2. Add permission: กำหนด Permission ด้วยนะ ไม่อย่างนั้นจะเปิด WebView เข้าเน็ตไม่ได้

iOS: แก้ไขไฟล์ ios/Runner/info.plist

  <key>CFBundleName</key>
  <string>APP NAME</string>
  <key>io.flutter.embeddedviewspreview</key>
  <string>YES</string>

Android manifest: แก้ไขไฟล์ android/app/src/main/AndroidManifest.xml

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
<application
  android:label="APP NAME"
>

macOS: in macos/Runner/DebugProfile.entitlements and macos/Runner/Release.entitlements

  <key>com.apple.security.network.client</key>
  <true/>

App Icon:

File : pubspec.yaml

dependencies:
...
flutter_launcher_icons: ^0.9.0
flutter_icons:<br />
  image_path: "assets/icon/logo_192.png"<br />
  android: true
  ios: true
  remove_alpha_ios: true
# flutter pub run flutter_launcher_icons:main

เอาคำว่า "DEBUG" ของเธอคืนไป

ใส่ไว้ใน MaterialApp

debugShowCheckedModeBanner: false

Add dependencies แล้ว แต่ import package ไม่ได้

flutter packages get
close project and re-open project

Upgrade version iOS แล้วมองไม่เห็น device

ให้ดาวน์โหลดไฟล์จาก GitHub แล้วนำไฟล์มาวางไว้ที่ (~/Application/) Xcode app ใน path Contents/Developer/Platform/iPhoneOS.platform/DeviceSupport

แล้วก็ Flutter Clean

flutter clean

App Permission

การจัดการ App Permission

หัวข้ออื่น

ที่มา

โดย Little Bear on 18 มี.ค. 64 11:05

น่าจะถึงเวลาที่ต้องมาเขียน  App บน iOS เสียที มีงานรออยู่หลายชิ้นแล้ว ตั้งแต่ iMed@home, Green Smile, 1T1U และน่าจะมีตามมาอีกหลายงาน เช่น iMed@NCD Care

Set App to be a release mode (default is debug mode cannot run directly)

In VS Code Settings:

Tab User => Extensions/Dart & Flutter/Dart: Flutter Run Additional Args

or search "Flutter Run Additional Args"

Dart: Flutter Run Additional Args
Additional args to pass to the flutter run command.

Add Item --release

In command line

You can Run your application in Release Mode easily in your terminal using :

flutter run --release

And it will switch to Release Mode .

But if you don't want to run your app , just want to build your apk or ipa , Use :

flutter build --release

In X-Code

You can specify to build for ios by using flutter build ios

Follow these 3 steps:

cd project
open ios/Runner.xcworkspace
 1. Open your Flutter project in Xcode.
 2. Top Bar Product > Scheme > Edit Scheme
 3. Build Configuration - Select Release

Note: Release type flutter app is valid for 7 days on iOS devices.

ที่มา