ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

Build App & Upload to store

by Little Bear @16 ก.ค. 64 16:23 ( IP : 171...210 ) | Tags : App , Flutter

กำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับการ build app with signed เพื่อส่งขึ้น Play Store

ทำตามขั้นตอนในเว็บ flutter.dev

ถ้ายังไม่มี java หรือ error ให้ลอง openjdk ก่อน

brew install openjdk
export JAVA_HOME="/opt/homebrew/opt/openjdk/libexec/openjdk.jdk/Contents/Home"
java --version

สร้าง key : ถ้ายังไม่มีการสร้างไฟล์ .jks ให้สร้างขึ้นมาก่อน

keytool -genkey -v -keystore /Users/name/appname.jks -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000 -alias release
ดูข้อมูลในไฟล์ .jks
keytool -v -list -keystore appname.jks
ดูข้อมูลในไฟล์ .apk
keytool -printcert -jarfile appname.apk

#กำหนดการ keystore ไว้ใน app สร้างไฟล์ [project]/android/key.properties แล้ว copy code ด้านล่างไปใส่

storePassword=<password from previous step>
keyPassword=<password from previous step>
keyAlias=upload
storeFile=<location of the key store file, such as /Users/<user name>/upload-keystore.jks>

คำเตือน เก็บรักษาไฟล์ key.properties ไว้ให้ดี อย่างส่งขึ้น git เด็ดขาด

กำหนดค่าเพื่อ signing ใน gradle

1.แก้ไขไฟล์ [project]/android/app/build.gradle

  def keystoreProperties = new Properties()
  def keystorePropertiesFile = rootProject.file('key.properties')
  if (keystorePropertiesFile.exists()) {
    keystoreProperties.load(new FileInputStream(keystorePropertiesFile))
  }

android { ... }

2.หา buildTypes

  buildTypes {
    release {
      // TODO: Add your own signing config for the release build.
      // Signing with the debug keys for now,
      // so flutter run --release works.
      signingConfig signingConfigs.debug
    }
  }
แทนที่ด้วย
signingConfigs {
    release {
      keyAlias keystoreProperties['keyAlias']
      keyPassword keystoreProperties['keyPassword']
      storeFile keystoreProperties['storeFile'] ? file(keystoreProperties['storeFile']) : null
      storePassword keystoreProperties['storePassword']
    }
  }
  buildTypes {
    release {
      signingConfig signingConfigs.release
    }
  }

Build

flutter build appbundle

ผลลัพท์ของการ build จะอยู่ที่

build/app/outputs/bundle/release/app-release.aab

ติดขั้นตอนอัพโหลดขึ้น play store

"Your Android App Bundle is signed with the wrong key. Ensure that your App Bundle is signed with the correct signing key and try again. Your App Bundle is expected to be signed with the certificate with fingerprint"

ลองหาทางแก้ไข ก็ไม่หาย แต่พอลองอัพหลายครั้ง ก็ยังขึ้น error แต่ปุ่มให้ SAVE สามารถใช้งานได้ ก็เลยผ่าน

ลองอัพ version ใหม่ ปรากฎว่า ไม่ขึ้น error


ที่มา: