อีกที : macOS 11.0 Big Sur Apache/MiriaDB/PHP Setup

by Little Bear @21 ธ.ค. 63 10:21 ( IP : 171...203 ) | Tags : Server , Apache , Macbook , BigSur

รอก่อนนะ ค่อยกลับมาทยอยเขียน

Edit Apache config

sudo nano /etc/apache2/httpd.conf
ServerName my.local.:80

<Directory "/">
AllowOverride All
Require all denied
</Directory>

<Directory "/Library/WebServer/Documents">
AllowOverride All
</Directory>

Restart Apache

sudo apachectl restart
sudo apachectl -k graceful

Edit MariaDB config

nano ~/.my.cnf

Restart MariaDB

Auto start

brew services start mariadb

Manual start

mysql.server restart

ติดตั้ง PHP หลายเวอร์ชั่น

Configuration

PHP Config

nano /usr/local/etc/php/8.0/php.ini
...
post_max_size = 1024M
upload_max_filesize = 1024M
...

ที่มา

Relate topics