ก๊วนซอฟท์แวร์ </softganz> SoftGang (Gang Software)

Web &amp; Software Developer Gang.

อีกครั้ง - Make Ubuntu 16.04 to be a web server (LAMP)

by Little Bear @9 ส.ค. 56 23:27 ( IP : 49...208 ) | Tags : Ubuntu , Server

ผ่านไปอีก 3 ปี (August,23 2016 14.12 PM) กับอีก 2 ปี (August,09 2013 23.27 PM) กลับมาเขียนใหม่อีกครั้ง หลังจากผ่าน 2 ปี ที่ได้ลง Ubuntu 13.04 ใหม่ในเครืองตนเอง ถือเป็นการล้างเครื่องและแก้ปัญหาที่เกิดจากการอัพเดทแล้วเกิด dependency ของ mysql-server กับ mysql-server-5.5 แล้วก็ลืมไปแล้วว่าหลังจากลงได้มีการปรับค่าอย่างไรบ้าง

Step 1 : Install [L.A.M.P Stack (Apache, Mysql, PHP

Install L.A.M.P Stack (Apache, Mysql, PHP) ทีเดียวซะเลย

root@god:/# apt-get install lamp-server^

ติดตั้งเพิ่มเติม php7-curl

root@god# apt-get install php-curl

แล้วก็ลง phpMyAdmin

root@god:/# apt-get install phpmyadmin

เลือก Apache แล้ว YES สำหรับ dbconfig-common.

Setup phpMyAdmin

root@god:/# nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php

เปลี่ยนค่า

$cfg[‘LoginCookieValidity’] = 3600;

Enable mod_rewrite

root@god:/# a2enmod rewrite

เปลี่ยน DocumentRoot ของ apache เป็น folder อื่น และเปิดใช้งาน clean url

root@god:/# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf
  • เปลี่ยนบรรทัด /var/www/ เป็น /my web folder/ จำนวน 2 ตำแหน่ง
root@god:/# nano /etc/apache2/apache2.conf
  • แก้ค่า AllowOverride ของ /my web folder/ จาก None เป็น AllowOverride All

Config PHP

nano /etc/php/7.0/apache2/php.ini
post_max_size=1024M
upload_max_filesize = 1024M
display_errors = On

Step 2 : Move mysql data folder to new location and config MySql

ย้ายข้อมูล mysql ไปไว้ที่ /folder/mysql

หมายเหตุ config file ของ mysql อยู่ที่ /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf

root@god:/# service mysql stop
root@god:/# rsync -av /var/lib/mysql /folder
root@god:/# mv /var/lib/mysql /var/lib/mysql.bak
root@god:/# ln -s /folder/mysql /var/lib/mysql
root@god:/# chown -h mysql:mysql /var/lib/mysql
root@god:/# cp -r (/your/old/mysql/folder) /folder/mysql/
root@god:/# chown -R mysql:mysql /folder/mysql/*

Step 3 : Configuring AppArmor Access Control Rules

nano /etc/apparmor.d/tunables/alias

เปลี่ยนค่า

. . .
alias /var/lib/mysql/ -> /folder/mysql/,
. . .

หรือ

echo "alias /var/lib/mysql/ -> /folder/mysql/," >> /etc/apparmor.d/tunables/alias

Reload the apparmor profiles

root@god:/# /etc/init.d/apparmor reload
root@god:/# /etc/init.d/apparmor restart

Restart mysql

root@god:/# systemctl start mysql

Step 4 : เปลี่ยน default engine เป็น MYISAM โดยเพิ่มข้อความด้านล่างไว้ใต้ [mysqld]

nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
sql_mode = ''
default-storage-engine=MYISAM
collation-server = utf8_unicode_ci
character-set-server = utf8

แล้วคราวนี้ก็ทำการ copy ฐานข้อมูลเก่า ๆ มาได้เลย อย่าลืมเปลี่ยน owner/group เป็น mysql ด้วยนะ

Step 5 : ติดตั้ง ProFtpd

ตามอ่านได้ที่ Setup FTP Server under Ubuntu/Debian

ปล. ลองศึกษาการ config เพิ่มเติมได้จาก opensource.cc.psu.ac.th

Last edited : Aug 23,2016 14:12 PM

อ้างอิงจาก

Relate topics