คำสั่งในการย้ายข้อมูลจากโฮสต์อื่น

by Little Bear @18 มิ.ย. 52 21:58 ( IP : 61...72 ) | Tags : Server
  • ทำสำเนาไฟล์มาก่อน

wget -r --ftp-user=youusername --ftp-password=youpassword --preserve-permissions ftp://ftp.your.domain/your/home/folder/*

  • Dump old sql database to file

mysqldump -u sqluser -psqlpassword sqltable > sqlfile.sql

  • สำเนาไฟล์ข้อมูลมาจากโฮสต์เดิใ

wget http://domain.name/sqlfile.sql

  • dump sql to database

mysql -u username -ppassword database < sqldata.sql

  • เปลี่ยนค่า nameserver ของโดเมน

Relate topics